Fobe Produktion AB

KVALITÈ OCH MILJÖ

VÅRT MILJÖARBETE


Vi har gjort satsningar i miljöarbetet genom att miljöutbilda samtlig personal och skapa bra rutiner för källsortering, inköp med mera. Varje år sätter vi upp nya miljömål och följer upp dom varje kvartal. 


Vi är anslutna till FTI (Förpacknings och Tidningsinsamlingen).

KVALITÉ


FoBe Produktion har byggt upp väl fungerande rutiner för alla våra processer vilket skapar bra förutsättningar för att lyckas i våra kunduppdrag. Vid våra interna revisioner brukar vi anlita externa konsulter för att granska vår verksamhet med lite andra ögon.


Engagemang och delaktighet hos personalen skapar en bra grund i vårt kvalitetsarbete.

ARBETSMILJÖ


Att jobba med ett systematiskt arbetsmiljöarbete är självklart för oss då detta leder till nöjdare medarbetare vilket i sin tur leder till nöjdare kunder.


Vi jobbar hela tiden med att fånga upp förbättringar/risker i verksamheten och försöker därigenom att minimera risken för olyckor.

De hjälpmedel vi har i vår vardag är Monitor MPS-system, Mastercam, Ativa dokumentstyrning och Ativa mätdonsregister med mera.

POLICY

Miljö

Kvalité


CERTIFIKAT

Vi är certifierade enligt SS EN ISO 9001:2015 och SS EN ISO 14001:2015.

unsplash